Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı

Avrupa Birliği’nin hızlı ve esnek sivil toplum programı Sivil Düşün…

Sivil Düşün, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından aktivistler ve sivil toplum örgütlerine hızlı ve esnek destek sağlamak üzere tasarlandı. Tek aşamada kolay şekilde başvuru yapılabilen program, hak temelli çalışmaların hayata geçmesine katkı sunuyor.

Sivil Düşün nasıl tasarlandı?

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı, AB Türkiye Delegasyonu’nun 2010-11 tarihlerinde 11 ilde 730 sivil toplum temsilcisiyle gerçekleştirdiği danışma toplantılarından çıkan geniş kapsamlı çalışma sonucunda, sivil toplum örgütlerinin ortak kaygılarının dikkate alınması ve gereksinimlerinin belirlenmesiyle tasarlandı.

Sivil toplum temsilcilerinin ortak kaygıları nelerdi?

 • Kapasite geliştirmedeki yetersizlikler,
 • Destek araçlarının ağır bürokratik uygulamalarla verimsizleşmesi, esnek ve kolaylaştırılmış hibe programlarına duyulan gereksinim,
 • Örgütlü olmayan bireyler ve tüzel kişiliği olmayan sivil oluşumların hibe programlarından faydalanamaması,
 • Ortak çalışmalar yapılabilmesi için diğer aktivistler, sivil toplum örgütleri ve oluşumları ile bir araya gelebilmenin zorlukları,
 • Sivil toplum örgütleri, ağlar ve platformlar için teknik destek gereksinimi,
 • Sivil toplum destek mekanizmalarına erişim ve ağ oluşturmada hareketlilik ve dil sorunları.

AB Türkiye Delegasyonu bu bulgulardan yola çıkarak sivil toplumu, gereksinimleri doğrultusunda desteklemek üzere Sivil Düşün’ü tasarlayarak 2013 yılında uygulamaya geçirdi.

Sivil Düşün dinliyor, cevap veriyor, destekliyor…

 • Hak temelli çalışmaları destekliyor.
 • Yalnızca örgütlü yapıların değil, tüzel kişiliği olmayan sivil oluşum ve aktivistlerin çalışmalarına da destek sunuyor.
 • Adil rekabet, fırsat eşitliği ve şeffaflık ilkelerini temel alıyor.
 • Katılımcı demokrasi yapıları ve değerlerinin geliştirilmesine ve iyileştirilmesine önem veriyor.
 • İnsan hakları, sosyal içerme ve hukukun üstünlüğü ilkelerini destekliyor.
 • Savunuculuğun gelişmesine katkıda bulunuyor.
 • Sivil toplum aktörlerine işbirliği, çalışma ağları kurma, ortak çalışma, ortak öğrenme ve bilgi paylaşımı için etkin bir platform sunuyor, sivil toplumla birlikte çalışıyor.
 • Hak temelli çalışmaların ana akımlaştırılmasına destek veriyor.
 • Sivil toplum örgütlerine verilen desteklere yeni bir yaklaşım getiriyor, ağır bürokratik süreçleri ortadan kaldırıyor.
 • Dezavantajlı grupları görünür kılıyor, gereksinimlerine cevap veriyor.
 • Taban örgütlerinin kapasitelerinin geliştirilmesine katkıda bulunuyor.
 • Sürekli ve yetkin teknik desteğe önem veriyor.
 • İletişim ağlarıyla, sivil toplum alanındaki gelişmelerin ve haberlerin yaygınlaşmasına destek veriyor.
 • Geniş faydalanıcı profiliyle diğer sivil toplum destek programlarından ayrılıyor.

Hak temelli çalışma nedir?

Hak temelli yaklaşım temel sosyal, ekonomik ve kültürel alandaki insan hak ve özgürlüklerinin yanı sıra hayvan ve çevre haklarını da kapsayan geniş bir çerçevede tanımlanır. Hak temelli çalışma, henüz hak olarak tanımlanmayan bir konunun tanınması için yürütülecek lobi ve savunuculuk faaliyetlerinden, hukuken tanımlanmış bir haktan mahrum kalanlara yönelik gerçekleştirilecek acil eylem planlarına kadar, hak alanlarının geliştirilmesine yönelik bütün tutum ve çalışmaları kapsar. Sivil Düşün hak temelli yaklaşımla kurgulanan çalışmaları ve/veya hak temelli çalışan birey/STÖ’lerin faaliyetlerini destekler.

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı; çalışma hakları, çocuk hakları, dijital haklar, eğitim hakkı, ekolojik haklar, engelli hakları, gençlik hakları, hayvan hakları, insan hakları, kadın hakları, kent hakkı, kültürel haklar, LGBTİ+ hakları, mülteci ve sığınmacı hakları, sağlık hakkı, tüketici hakları, yaşlı hakları vb. alanlardaki çalışmaları desteklemeye devam ediyor.

Sivil Düşün hangi faaliyetlere destek sunuyor?

Sivil Düşün, sivil toplum örgütleri ve aktivistlerin faaliyetlerini 5 kategori altında destekliyor:

 • Etkinlik/ Toplantı Desteği
 • Hareketlilik ve Ağ Oluşturma Desteği
 • Örgütlenme Desteği
 • Savunuculuk ve Kampanya Desteği
 • İletişim Desteği

Sivil Düşün destekleriyle katkı sunulan faaliyetler, destek kategorilerinin ayrıntıları, rehber ve başvuru formları için buraya tıklayarak destekler sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Sivil Düşün hangi ağlar ve platformları destekledi?

Sivil Düşün, ortak bir hedef veya farklı alanlarda çalışan aktivistleri ve örgütleri bir araya getiren ağlar, çatı kuruluşlar ve platformların projelerini desteklediği Ağlar ve Platformlar Hibe Programı için, 2013 ve 2014 yıllarında iki ayrı teklif çağrısında bulundu.

Destek programı çerçevesinde toplamda 2.750.000 Avro hibe desteği verilen dokuz proje 2014 yılında uygulanmaya başlandı.

Stratejik davalamadan Türkiye’de uluslararası gençlik konseyinin oluşturulmasına ve hapishaneler arası enformasyon ağı kurmaya yönelik, çoğu devam etmekte olan dokuz projeyi yakından tanıyalım.

Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu

Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu projesi, toplumsal yaşamın birçok alanında ayrımcılığa, nefret söylemine, fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kalan Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks (LGBTİ) bireylerin sorunlarına dikkat çekmeyi, farkındalığı arttırmayı ve sorunları en aza indirmeyi hedefliyor.

Senin Hakkın, Gençlik Hakkı

Senin Hakkın, Gençlik Hakkı projesi, Ulusal Gençlik Konseyi Girişimi’nin (UGKG) politika yapıcı ve karar vericiler tarafından bir danışma yapısı olarak tanınmasını sağlama ve UGKG’yi bu yapılara ilişkin bir etki faktörü haline getirmeyi amaçlıyor. Proje çerçevesinde aktivistlerden oluşan bir aktivist havuzu oluşturularak, yerel bazda gençlikle ilgili çalışma alanlarına ve uluslararası lobiye ilişkin hak temelli bir yaklaşımla kapasite geliştirme çalışmaları yürütülüyor. Bununla beraber, gençlik politikaları, gençlik hakları ve gençlik haklarının savunculuğu, gençlerin gereksinimleri ve gençlik örgütleri alanında farklı paydaşlara dönük savunuculuk ve lobi çalışmalarına odaklanılıyor. Proje faaliyetleri çerçevesinde Gençlik Örgütleri Forumu Derneği kuruldu.

Çeşitlilik ve Stratejik Davalama Ağı

Çeşitlilik ve Stratejik Davalama Ağı, sivil toplum örgütlerini ve sivil toplum aktivistlerini ayrımcılık karşıtlığı için işbirliği ve beraberlik halinde yürütülecek bir ortak eylemle birleştirmenin yollarını keşfetmeyi hedefliyor. Proje çerçevesinde hukuki yardım, stratejik davalama ve hakların takibi gibi İnsan Hakları koruma mekanizmaları konusunda becerilerin ve deneyimlerin paylaşımları gerçekleşecek. Buna paralel olarak sivil toplum örgütlerinin ulaşılması güç kurbanlara ve mağdurlara ulaşma becerisi paylaşılıyor.

Denge ve Denetleme Ağı

Denge ve Denetleme Ağı, Türkiye’de katılımcı ve çoğulcu demokrasinin güçlenmesi için mücadele eden bir hareket olarak geleneksel ve yeni medya aracılığı ile denge ve denetleme konusunda toplumsal bilinç ve farkındalıkla beraber toplumda oluşan bu farkındalığın aktif vatandaşlığa dönüşmesi için mekanizmaların ve araçların oluşturulması için çalıştı. Türkiye’nin demokratikleşme sürecini canlandırma hedefini taşıyan Denge ve Denetleme Ağı üyeleri, hedeflenen demokrasi düzeyini yerine getirebilmek için yerel ve ulusal düzeyde çalışmalar gerçekleştirdiler. Ağ, farklı dünya görüşleri, yaşam biçimleri ve siyasi tercihleri temsil eden 279 sivil toplum örgütünden oluşuyor.

Özgürlük için Basın

Özgürlük için Basın projesi, genel anlamda ifade ve basın özgürlüğü için yeni bir platform kurmayı, karar alma süreçlerini etkileyen medya personelinin, sivil toplum yapısının kapasitesini arttırmayı ve böylece demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularındaki kamuoyu tartışmalarına katılan daha dinamik bir sivil toplum yaratmayı hedefledi.

Sivil Toplum Afet Platformu

Sivil Toplum Afet Platformu, afet risklerinin ve zararlarının azaltılması ile afet müdahalesi çalışmalarının etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılmasına katkıda bulunmak için kurulmuştur. Platform, sivil toplum örgütleri arasında teknoloji ile beslenecek bir iletişim ağı aracılığıyla daha iyi bilgi akışı sağlanmasını, afet yönetimi alanında çalışan ilgili paydaşlarla daha etkin bir şekilde iletişim kurulmasını ve sivil toplum örgütlerinin uluslararası mekanizmalar ve standartlar konusunda donanımlı hale getirilmelerini hedefliyor. Platformun hedef grubu arasında, Türkiye’de afet risklerinin azaltılması ve afete müdahale alanında çalışan ve çalışma potansiyeli olan sivil toplum örgütleri, kamu kuruluşları, üniversiteler, medya kuruluşları, özel sektör ve uluslararası sivil toplum örgütleri bulunuyor. Ağ bünyesinde 32 üye bulunuyor.

Kadın Sığınakları Dayanışma Merkezleri Kurultayı’nın güçlendirilmesi, AB ve Türkiye’deki kadın örgütleri arasında ev içi şiddete yönelik iyi uygulamaların paylaşılması

Kadın Sığınakları Dayanışma Merkezleri Kurultayı’nın güçlendirilmesi, Avrupa Birliği ve Türkiye’deki kadın örgütleri arasında ev içi şiddete yönelik iyi uygulamaların paylaşılması projesi, kadına yönelik şiddet ile mücadelede etkin politikaların üretilmesi ve destek mekanizmalarının etkisinin arttırılmasını amaçlıyor.

Türkiye Hapishaneler Enformasyon Ağı

Türkiye’de hapishaneler insan hakları ihlaline en açık ve bu ihlallerin en sık yaşandığı mekanlardan birini oluşturuyor. Buna rağmen Türkiye’de doğrudan ve dolaylı olarak hapishaneler alanında çalışan sivil toplum örgütü (STÖ) sayısı çok az. Bu STÖ’lerin ise oldukça büyük bir kısmı, haklarının büyük oranda bilincinde olan ve bu haklarını elde etmek için STÖ’lere de başvurular yapan siyasi mahpuslar ile ilgileniyor. Türkiye Hapishaneler Enformasyon Ağı; siyasi mahpuslar, mahpus kitlesinin yüzde 90’ından fazlasını oluşturan adli mahpuslar ve dezavantajlı gruplar olarak da nitelendirilen özel ihtiyaçları olan mahpus grupları odağına alıyor. Bu grupların sorunlarını görünür kılmayı, hapishanelerle ilgili STÖ’leri bir ağ içinde bir araya getirerek dağınık olan bilgileri toparlayabilmeyi ve kapasitelerini, etkilerini arttırmayı; bununla beraber, kurulması planlanan merkez aracılığıyla akademi ve STÖ’ler arasında köprü oluşturmayı, bu kurum ve kuruluşların hapishane üzerine faaliyetlerini arttırmayı hedefliyor.

Uluslararası ile ulusal ve yerel arasında bağlantı kurarak mevcut çocuk hakları ağlarının çocukların sesi olarak harekete geçmesi için güçlendirilmesi

Uluslararası ile Ulusal ve Yerel Arasında Bağlantı Kurarak Mevcut Çocuk Hakları Ağlarının Çocukların Sesi Olarak Harekete Geçmesi için Güçlendirilmesi projesi ile Türkiye’de çocukların şiddetten masum olma hakkı ve toplanma özgürlüğüne odaklı bir yaklaşım ile çocukların haklarına saygı duyulmasının güçlendirilmesi, Çocuk Hakları’na dair Sözleşme’de ve diğer uluslararası insan hakları sözleşmelerinde yasal güvence altına alınmış olan çocuk hakları ile ilgili ilke ve hükümlerin yerine getirilmesinin sağlanması amacıyla mevcut çocuk hakları ağlarının çocuklarla ve çocuklar için ortak ses olmasına katkıda bulunulması hedefleniyor.

Tanıtım videosu

Videoyu indirmek için Vimeo kanalımızı ziyaret edebilirsiniz.

Logolar

AVRUPA BİRLİĞİ SİVİL DÜŞÜN PROGRAMI YÖNLENDİRME KURULU ÜYELERİ

 

Sivil Düşün’ün Haziran 2018-Şubat 2020 arasında devam eden dönemi kapsamında şekillendirilen Yönlendirme Kurulu’nun üyeleriyle ilgili bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz:

Gazeteciler Cemiyeti – http://www.gazetecilercemiyeti.org.tr/

Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak 1946 yılında Ankara’da kurulmuştur. 2 binden fazla üyesi bulunan Gazeteciler Cemiyeti kuruluşundan bu yana geçen yetmiş yıl boyunca devletinin yanında yer alarak, cumhuriyet, çoğulcu demokrasi, ifade ve basın özgürlüğü başta olmak üzere özgürlüklerin yılmaz bekçisi olmuştur. Gazeteciler Cemiyeti, 18 yıl aralıksız Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu üyeliği yürütmüştür ve halen Genel Kurul üyeliği devam etmektedir. Ayrıca 12 yıl başkanlığını yürüttüğü Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun da üyesidir. 2014-2015 yıllarında Sivil Düşün Ağlar ve Platformlar Hibe Programı kapsamında “Özgürlük için Basın” projesini yürütmüştür. İfade ve basın özgürlüğü kapsamında eğitim, atölye toplantı, konferans ve raporlama faaliyetlerine devam etmektedir. AB Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen Medya için Demokrasi, Demokrasi için Medya projesi 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle başlamıştır ve Türkiye’de sağlam bir demokrasi için çoğulcu ve özgür medyanın güçlendirilmesi amacıyla 3 yıl boyunca devam edecektir. Detaylı bilgi için www.gazetecilercemiyeti.org.tr ve media4democracy.org adresleri ziyaret edilebilir.

 

Hak Temelli Politikalar İçin Hümanist Grup Derneği (Hümanist Grup) – http://www.humanistgrup.org

Özgür, adil ve barışçıl bir dünya oluşturmaya katkıda bulunmak üzere, bireylerin hak arama kapasiteleri ile hakların güvencesi olacak politikaları ve uygulamaları güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütmek amacıyla kurulmuştur.

 

KAOS GL – http://kaosgl.org

Kaos GL, LGBTİ+ kişilerin cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet özellikleri temelli ayrımcılıklara karşı mücadele edilebilmeleri için destek verir ve bu doğrultuda kültür, eğitim, sanat, spor faaliyetleri yürütür. Ayrıca, bu çerçevede faaliyet gösterenlere destek sağlar.

 

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) – http://www.stgm.org.tr

 

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) – https://tusev.org.tr/tr

Sivil toplumun yasal, mali ve işlevsel altyapısını geliştirmek amacıyla vakıf ve dernekler tarafından kurulmuştur. STÖ’ler için daha destekleyici bir yasal ve mali ortam yaratılması, Kamu-STK işbirliğinin geliştirilmesi, STÖ’lere stratejik ve etkin kaynak aktarımının sağlanması, sivil toplum ve bağışçılık alanlarında bilgi üretimi ve paylaşımının artırılması amacıyla çalışmaktadır.