Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı

Avrupa Birliği’nin hızlı ve esnek sivil toplum programı Sivil Düşün…

Sivil Düşün, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından aktivistler ve sivil toplum örgütlerine hızlı ve esnek destek sağlamak üzere tasarlandı. Tek aşamada kolay şekilde başvuru yapılabilen program, hak temelli çalışmaların hayata geçmesine katkı sunuyor.

Sivil Düşün nasıl tasarlandı?

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı, AB Türkiye Delegasyonu’nun 2010-11 tarihlerinde 11 ilde 730 sivil toplum temsilcisiyle gerçekleştirdiği danışma toplantılarından çıkan geniş kapsamlı çalışma sonucunda, sivil toplum örgütlerinin ortak kaygılarının dikkate alınması ve gereksinimlerinin belirlenmesiyle tasarlandı.

Sivil toplum temsilcilerinin ortak kaygıları nelerdi?

 • Kapasite geliştirmedeki yetersizlikler,
 • Destek araçlarının ağır bürokratik uygulamalarla verimsizleşmesi, esnek ve kolaylaştırılmış hibe programlarına duyulan gereksinim,
 • Örgütlü olmayan bireyler ve tüzel kişiliği olmayan sivil oluşumların hibe programlarından faydalanamaması,
 • Ortak çalışmalar yapılabilmesi için diğer aktivistler, sivil toplum örgütleri ve oluşumları ile bir araya gelebilmenin zorlukları,
 • Sivil toplum örgütleri, ağlar ve platformlar için teknik destek gereksinimi,
 • Sivil toplum destek mekanizmalarına erişim ve ağ oluşturmada hareketlilik ve dil sorunları.

AB Türkiye Delegasyonu bu bulgulardan yola çıkarak sivil toplumu, gereksinimleri doğrultusunda desteklemek üzere Sivil Düşün’ü tasarlayarak 2013 yılında uygulamaya geçirdi.

Sivil Düşün dinliyor, cevap veriyor, destekliyor…

 • Hak temelli (hak odaklı)  çalışmaları destekliyor.
 • Yalnızca örgütlü yapıların değil, tüzel kişiliği olmayan sivil oluşum ve aktivistlerin çalışmalarına da destek sunuyor.
 • Adil rekabet, fırsat eşitliği ve şeffaflık ilkelerini temel alıyor.
 • Katılımcı demokrasi yapıları ve değerlerinin geliştirilmesine ve iyileştirilmesine önem veriyor.
 • İnsan hakları, sosyal içerme ve hukukun üstünlüğü ilkelerini destekliyor.
 • Savunuculuğun gelişmesine katkıda bulunuyor.
 • Sivil toplum aktörlerine işbirliği, çalışma ağları kurma, ortak çalışma, ortak öğrenme ve bilgi paylaşımı için etkin bir platform sunuyor, sivil toplumla birlikte çalışıyor.
 • Hak temelli (hak odaklı)  çalışmaların ana akımlaştırılmasına destek veriyor.
 • Sivil toplum örgütlerine verilen desteklere yeni bir yaklaşım getiriyor, ağır bürokratik süreçleri ortadan kaldırıyor.
 • Dezavantajlı grupları görünür kılıyor, gereksinimlerine cevap veriyor.
 • Taban örgütlerinin kapasitelerinin geliştirilmesine katkıda bulunuyor.
 • Sürekli ve yetkin teknik desteğe önem veriyor.
 • İletişim ağlarıyla, sivil toplum alanındaki gelişmelerin ve haberlerin yaygınlaşmasına destek veriyor.
 • Geniş faydalanıcı profiliyle diğer sivil toplum destek programlarından ayrılıyor.

Hak temelli (hak odaklı) çalışma nedir?

Hak temelli (hak odaklı) yaklaşım temel sosyal, ekonomik ve kültürel alandaki insan hak ve özgürlüklerinin yanı sıra hayvan ve çevre haklarını da kapsayan geniş bir çerçevede tanımlanır. Hak temelli çalışma, henüz hak olarak tanımlanmayan bir konunun tanınması için yürütülecek lobi ve savunuculuk faaliyetlerinden, hukuken tanımlanmış bir haktan mahrum kalanlara yönelik gerçekleştirilecek acil eylem planlarına kadar, hak alanlarının geliştirilmesine yönelik bütün tutum ve çalışmaları kapsar. Sivil Düşün hak temelli yaklaşımla kurgulanan çalışmaları ve/veya hak temelli çalışan birey/STÖ’lerin faaliyetlerini destekler.

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı; çalışma hakları, çocuk hakları, dijital haklar, eğitim hakkı, ekolojik haklar, engelli hakları, gençlik hakları, hayvan hakları, insan hakları, kadın hakları, kent hakkı, kültürel haklar, LGBTİ+ hakları, mülteci ve sığınmacı hakları, sağlık hakkı, tüketici hakları, yaşlı hakları vb. alanlardaki çalışmaları desteklemeye devam ediyor.

Sivil Düşün destekleri ne zaman açıklanacak? 

AB Sivil Düşün Programı’nın dördüncü dönemi, 1 Mart 2020 itibarıyla başladı ve Ağustos 2022’ye kadar devam edecek. Yeni dönemde ortaya konulacak çalışmaların sivil toplum ve aktif vatandaşların ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt vermesi; Türkiye’de geniş bir yelpazede yürütülen hak temelli çalışmaları en etkin şekilde kapsaması; bu çalışmalarla elde edilen sonuçların etkisinin güçlendirilmesi ve toplumun tüm kesimlerine erişimin sağlanması hedefleniyor.

Bu çerçevede, yeni dönem desteklerini sivil toplumun katkı ve geri bildirimleriyle hazırlayarak son haline getirmek ve başvuru sistemini güncellemek yolunda çalışmalar son sürat devam ediyor. Destek duyuruları, Sivil Düşün’ün web sitesi ve sosyal medya hesaplarından açıklanacak.

Sivil Düşün hangi ağlar ve platformları destekledi?

Sivil Düşün, ortak bir hedef veya farklı alanlarda çalışan aktivistleri ve örgütleri bir araya getiren ağlar, çatı kuruluşlar ve platformların projelerini desteklediği Ağlar ve Platformlar Hibe Programı için, 2013 ve 2014 yıllarında iki ayrı teklif çağrısında bulundu.

Destek programı çerçevesinde toplamda 2.750.000 Avro hibe desteği verilen dokuz proje 2014 yılında uygulanmaya başlandı.

Stratejik davalamadan Türkiye’de uluslararası gençlik konseyinin oluşturulmasına ve hapishaneler arası enformasyon ağı kurmaya yönelik, çoğu devam etmekte olan dokuz projeyi yakından tanıyalım.

Sivil Düşün Yönlendirme Kurulu 

Sivil Düşün Yönlendirme Kurulu, Avrupa Birliği Delegasyonu, Sivil Düşün programının uygulamasından sorumlu Sivil Düşün ekibi ve altısı sivil toplum örgütü, ikisi aktivist olmak üzere, sekiz sivil toplum temsilcisinden oluşur. Kurula, Delegasyon başkanlık eder.

Yönlendirme Kurulu toplantılarında genellikle uzmanlar, bağışçı kurumlar, AB üyesi ülkelerin elçilikleri, AB destekli program temsilcileri ve diğer paydaşlar dahil olmak üzere, çağrılan konuklarla görüş alışverişinde bulunulur.

Yönlendirme Kurulu,

 • Rehberlik ve stratejik yönlendirme sağlar; program önceliklerine uygun olarak, faaliyetlerin sorunsuz bir şekilde uygulanmasında kolaylaştırıcı rolü üstlenir.
 • Programın ilerleme durumunu denetler ve uygulamayı geliştirmek için zaman, kalite, verimlilik ve etkililik çerçevesinde önerilerde bulunur.
 • Dünyadaki gelişme ve eğilimleri izleyerek yöntemsel değişiklik önerileri getirir.
 • Uygunluk kriterleri, eğitimlerin tasarımı ve ulusal kampanya konularının seçimi gibi alanlarda tavsiyeler verir.
 • Sivil Düşün ile yerel sivil toplum aktörleri arasındaki iletişim bakımından köprü rolü oynar.
 • Sivil Düşün özelindeki gelişme ve etkinliklerin iletişim kanalları üzerinden yaygınlaştırılmasını sağlar.
 • Riskleri değerlendirir ve bunları azaltıcı aksiyonları önerir.
 • Diğer destek ve kapasite geliştirme programları ile koordinasyon içinde olarak sinerji yaratır, böylece aynı alanlarda yürütülen tüm çabaların bütünleştirilmesine katkı sunar.

Sivil Düşün Yönlendirme Kurulu Üyeleri

Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM)

Temsilciler:

Sivil toplum örgütleri, toplum için vazgeçilmez önemde. Hedefledikleri amaçlara ulaşmak yolunda yaptıkları çalışmaların etkili ve sürdürülebilir olması ise ciddi bir problem. Sivil Düşün, sivil toplumun çalışmalarının karşılığını bulması için önemli katkı sunuyor.”

Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM), 2010 yılında kurulan Diyarbakır merkezli bir düşünce kuruluşu. Kurucuları, akademisyenler, iş adamları, doktorlar, gazeteciler, eski milletvekilleri gibi farklı kesimlerden oluşan DİTAM, Diyarbakır öncelikli olmak üzere, ekonomik, sosyal ve siyasal konularda, uzmanlarla birlikte araştırmalar yürütüyor, yaptığı durum tespitlerinin ışığında ilgili kurumları zorlayarak sorunların çözümüne katkı sunmayı hedefliyor.

Av. Hülya Yalçın

“Sivil Düşün’e, Hayvanlara Adalet Derneği çalışmalarını yürütüken geçen yıl kaybettiğimiz canım arkadaşım Burak Özgüner sayesinde tanıdım ve dahil oldum. Bu tür ağır mücadelelerde Sivil Düşün tarafından oluşturulan vizyon, destek ve dayanışmayı çok önemsiyorum. Çok faydalandığımız bu çalışmaların doğrudan içinde olmaktan da onur duyuyorum.”

Hayvan hakları ve hukuk alanında Baro Staj Eğitim Merkezinde öğretim görevlisi olarak çalışan Av. Hülya Yalçın, okullarda da belli aralıklarla eğitmenlik yapıyor. Hak temelli pek çok oluşumda gönüllü çalışmalar yürüttükten sonra, en ağır ihlallerin yaşandığı hayvan hakları alanında yoğunlaşmayı tercih eden Yalçın, mücadeleyi başka disiplinlere ve toplumun tüm kesimlerine yaymak hedefiyle, hukukçulardan oluşan Hayvanlara Adalet Derneği (HAD)’i kurdu.

Impact Hub İstanbul

Temsilci: Semih Boyacı

“Sivil Düşün’ün hak temelli çalışmalara sağladığı hızlı ve esnek destekler ile çok farklı ve anlamlı bir pozisyonda olduğunu düşünüyoruz. Başvuru sürecinin ağır bürokratik şartlar koşmaması, değerlendirme kriterlerinin kapsayıcılığı ve sürekliliği, desteklerin hem sivil toplum örgütleri hem de sivil oluşum ve aktif vatandaşlar için erişilebilir kılıyor.”

Impact Hub; dünyada 102 farklı noktada, ortak öğrenim ve üretim için alan sağlayarak hem farkında hem sorgulayan bir topluluk oluşturarak sosyal fayda üretmek için çalışıyor.

Impact Hub Istanbul, merkezinde insan ve çevrenin olduğu toplumsal fayda yaratan işlerin yanı sıra, Türkiye’de sosyal inovasyonun gelişimi için sosyal etki odaklı etkinlik ve programlar düzenliyor. Etkinin ancak birlikte üreterek çoğalacağını, disiplinlerarası yapıların değer artırdığını savunan Impact Hub Istanbul, farklı sektörlerden birey ve kurumlar arasında köprü, global paydaşlar arasında ise katalizör rolü oynuyor.

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER)

Temsilci: Nuray Karaoğlu

“Kadınların yaşadıkları sorunların duyulması ve yerelde işleyen mekanizmalar dahil sorunların tespiti konusunda destek sağlayan Sivil Düşün, alanda yaptığımız çalışmalara büyük destek sağladı.”

KA.DER, kadın ve erkeklerin her alanda eşit olarak temsil edilmelerini savunan bir kadın örgütü. Türkiye’de kadınlar, farklı sosyal alanlarda varlıklarını kanıtladıkları halde üst düzey yönetimlerde, özellikle de siyasette, eşit temsilden hala çok uzak bir konumdalar.  Bu eşitsizliği gidermek, kadın deneyimi ile çözüm üretme yeteneğini sosyal ve siyasal alanlara kazandırmak amacıyla 1997’de kurulan KA. DER, seçimle ve atamayla gelinen tüm karar organlarındaki kadın temsil oranlarını yükseltmek için çalışıyor. KA.DER, 23 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye genelinde çalışma yürütüyor.

Prof. Dr. Nezih Orhon

“Bir şeyin başarılabilmesi için insanların birbirlerine ihtiyaç duyması, bu nedenle dayanışma içinde olması ve birbirini desteklemesi benim için çok değer bulan bir konu. Sivil Düşün’de de özellikle beraber yaklaşımı ile bir toplumu inşa eden büyüklü küçüklü grupların; bu anlamda da sivil toplumun, kendi gelişimini sağlayabilmesi ve kendini temsilin bir parçası haline getirerek hak sahibi konuma gelmesine yönelik çalışmaları dikkatimi çekti.

Burada, İsviçreli pedagog, eğitimci ve sosyal reformcu Johann Heinrich Pestalozzi’nin ifade ettiği bir sözün karşılık bulduğunu gördüm: ‘Bizler sadece yaptığımız kötülüklerden sorumlu değiliz; imkanımız olduğu halde yapmadığımız iyiliklerden de sorumluyuz.’ İşte, Pestalozzi’nin sözünün olumlu yanından yararlanacak olursam, Sivil Düşün’ün toplumdaki birçok farklı grubun birbirine hak temelli iyilik ve dayanışma sorumluluğunu aşılama konusunda çaba gösterdiğini görerek hareket etmeye karar verdim.”

Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi mezunu. İlk yüksek lisansını İletişim Bilimleri alanında Türkiye’de, ikincisini ise aynı alanda ABD’de yüksek onur derecesi ile gerçekleştiren Orhon, doktorasını 2002 yılında tamamladı. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nde dekan yardımcılığı ve dekanlık görevlerinde bulunan Nezih Orhon, halen aynı fakültede Sinema ve Televizyon Bölümü başkanlığını yürütüyor.

Hollanda, Fransa ve ABD’de devlet burslusu olarak çalışmalar yürüttü. Farklı birçok ulusal ve uluslararası kurum ile kuruluşta; özellikle iletişim ve savunuculuk konularında sorumluluk üstlendi. Kurumlarda farklı gruplar ile çalışma, kurumsal iletişim, çeşitlilikleri yönetme, iletişim stratejileri ile özel hedef kitleler başta olmak üzere farklı alanlarda iletişim ve medya çalışmalarını sürdürüyor.

İletişim, kültürlerarası iletişim, kültürel çeşitlilik ve iletişim gibi alanlarda ulusal ve uluslararası kitapları, yayınları ve çok sayıda projesi bulunuyor. Farklı hedef kitleler ve iletişim süreçleri ile ilgili olarak altı ülkeden ortağın yer aldığı Horizon 2020 projesini sürdürüyor. Geçmişte CNN International ve NBC News gibi uluslararası kanallarda yer aldığı görevlerin dışında halen NTV Radyo’da “Beşeri Münasebetler-Prof. Dr. Nezih Orhon ile İletişim Sohbetleri” programını hazırlıyor ve sunuyor. Özellikle, ‘kırılgan gruplara’ yönelik iletişim ve savunuculuk çalışmalarında yer alıyor.  7,5 yaşındaki kızı için örnek ve sevgi dolu bir baba olmaya çalıştığını belirten Orhon; her gittiği yerde dinlediği ve aradığı öyküleri kızı için biriktiriyor.

Pi Gençlik Derneği

Temsilci: Begüm İntepeler İşten

“Sivil Düşün’ün hem bireyler hem de sivil toplum örgütleri için sağladığı esnek ve güçlü yapıdaki destekler, Progamı, Türkiye’deki tüm sivil toplum camiası için oldukça önemli kılıyor. Sivil Düşün Yönlendirme Kurulu’nda yer alarak, Türkiye’deki gençlerin, gençlik çalışanlarının ve gençlik kuruluşlarının bu değerli programdan daha fazla ve daha doğru şekilde yararlanmasına katkı sağlamayı umuyoruz.”

Pi Gençlik Derneği, 2014 yılında İzmir’de kuruluş çalışmalarına başlayan ve gençlik hakları/sorunları alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütü. Dernek misyonunu, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi’nin gençlik alanında aldığı kararları Türkiye’de hayata geçirmek, gençlerin güçlendirilmesi için çalışmalar yapmak, onlardaki olumlu tutum ve davranış becerilerini geliştirmek olarak tanımlıyor. Derneğin sesini duyurmak istediği kitle, Türkiye’deki tüm 15-30 yaş arası bireyler, gençlere yönelik çalışmalar yapan gençlik çalışanları, öğretmenler, kamu görevlileri, eğitmenler ve karar alıcılardan oluşuyor.

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM)

Temsilci: Tezcan Eralp Abay

“Sivil toplumun alameti farikası, çeşitliliği ve dinamizmi olmalı. Her sivil toplum destek programının temel zorluğu, bu zenginliğe en geniş kapsayıcılıkla yaklaşabilmek. Sivil Düşün’ün en ilham verici tarafı, bir yandan bir program yapısını sürdürürken bir yandan da bu zenginliğe yanıt verebilecek esneklik ve çevikliğe sahip olması.”

STGM, 2004 yılında, Türkiye’de, sivil ve katılımcı demokrasinin gereğine inanan bir grup fikir önderi ile aktivist tarafından, dernek statüsünde sivil bir yapı olarak kuruldu. Dernek bu noktada, çalışmalarını Avrupa Birliği tarafından desteklenen projelerle yürütmekle birlikte, bir AB kuruluşu ya da projesi değil, dernek tüzel kişiliğine sahip bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olduğunun altını çiziyor.

Dernek, sivil toplum örgütlerine (STÖ), katılımcı demokraside daha aktif rol alabilmeleri için kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla teknik destekler, hibe programları ve kampanyalar aracılığıyla destek sunuyor. Derneğin öncelikli hedef grubu, toplumsal cinsiyet, çocuk, insan hakları, gençlik, çevre, engelli hakları ile kültürel haklar / kültür-sanat alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri.

Dernek aynı zamanda, farklı alanlarda çalışan STÖ’ler arasındaki diyaloğu artırmak ve sivil örgütlerin lobi ve kampanya faaliyetlerine destek vermek için de faaliyetler yürütüyor.

Teyit

Temsilciler: Selin Yıldız, Mehmet Atakan Foça

“Sivil Düşün, Teyit’in kurulduğu 2016 yılında destek aldığı ilk programlardan biriydi. Henüz küçük bir doğrulama topluluğu olarak çalışan Teyit, Sivil Düşün Programı’ndan aldığı destekle teyit.org internet sitesini kurmuş ve Türkçe’ye çevirdiği Doğrulama El Kitabını bastırarak iş birliği yapacağı kurumlara, ekosistem partnerlerine ulaştırmış ve yaptığı işi tanıtma fırsatı bulmuştu.”

Teyit, yaygın bilinen yanlışlardan, sosyal medyanın gündemine oturan şüpheli bilgilere, medyanın gündeme getirdiği iddialardan, şehir efsanelerine birçok alanda doğrulama yaparak internet kullanıcılarının doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak için çalışan bir sosyal girişim. Doğrulama faaliyeti sayesinde birincil haber kaynağı olarak interneti kullanan yurttaşların ve sivil toplum örgütlerinin çevrimiçi platformlarda hangi bilginin doğru, hangisinin yanlış olduğunu öğrenmesini sağlıyor. Platform, çalışmalarını geniş kitlelere aktarabilmek için yaratıcı ekibinin gücüyle, farklı formatlarda yaratıcı içerikler geliştiriyor.

Teyit aynı zamanda iki yıldır bilgi ekosistemindeki sorunları çözmeye yönelik fikir geliştiren girişimleri desteklemek ve bu alanda bir topluluk oluşturmak amacıyla Factory isimli bir kuluçka programı yürütüyor.

Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu

Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu projesi, toplumsal yaşamın birçok alanında ayrımcılığa, nefret söylemine, fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kalan Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks (LGBTİ) bireylerin sorunlarına dikkat çekmeyi, farkındalığı arttırmayı ve sorunları en aza indirmeyi hedefliyor.

Senin Hakkın, Gençlik Hakkı

Senin Hakkın, Gençlik Hakkı projesi, Ulusal Gençlik Konseyi Girişimi’nin (UGKG) politika yapıcı ve karar vericiler tarafından bir danışma yapısı olarak tanınmasını sağlama ve UGKG’yi bu yapılara ilişkin bir etki faktörü haline getirmeyi amaçlıyor. Proje çerçevesinde aktivistlerden oluşan bir aktivist havuzu oluşturularak, yerel bazda gençlikle ilgili çalışma alanlarına ve uluslararası lobiye ilişkin hak temelli bir yaklaşımla kapasite geliştirme çalışmaları yürütülüyor. Bununla beraber, gençlik politikaları, gençlik hakları ve gençlik haklarının savunculuğu, gençlerin gereksinimleri ve gençlik örgütleri alanında farklı paydaşlara dönük savunuculuk ve lobi çalışmalarına odaklanılıyor. Proje faaliyetleri çerçevesinde Gençlik Örgütleri Forumu Derneği kuruldu.

Çeşitlilik ve Stratejik Davalama Ağı

Çeşitlilik ve Stratejik Davalama Ağı, sivil toplum örgütlerini ve sivil toplum aktivistlerini ayrımcılık karşıtlığı için işbirliği ve beraberlik halinde yürütülecek bir ortak eylemle birleştirmenin yollarını keşfetmeyi hedefliyor. Proje çerçevesinde hukuki yardım, stratejik davalama ve hakların takibi gibi İnsan Hakları koruma mekanizmaları konusunda becerilerin ve deneyimlerin paylaşımları gerçekleşecek. Buna paralel olarak sivil toplum örgütlerinin ulaşılması güç kurbanlara ve mağdurlara ulaşma becerisi paylaşılıyor.

Denge ve Denetleme Ağı

Denge ve Denetleme Ağı, Türkiye’de katılımcı ve çoğulcu demokrasinin güçlenmesi için mücadele eden bir hareket olarak geleneksel ve yeni medya aracılığı ile denge ve denetleme konusunda toplumsal bilinç ve farkındalıkla beraber toplumda oluşan bu farkındalığın aktif vatandaşlığa dönüşmesi için mekanizmaların ve araçların oluşturulması için çalıştı. Türkiye’nin demokratikleşme sürecini canlandırma hedefini taşıyan Denge ve Denetleme Ağı üyeleri, hedeflenen demokrasi düzeyini yerine getirebilmek için yerel ve ulusal düzeyde çalışmalar gerçekleştirdiler. Ağ, farklı dünya görüşleri, yaşam biçimleri ve siyasi tercihleri temsil eden 279 sivil toplum örgütünden oluşuyor.

Özgürlük için Basın

Özgürlük için Basın projesi, genel anlamda ifade ve basın özgürlüğü için yeni bir platform kurmayı, karar alma süreçlerini etkileyen medya personelinin, sivil toplum yapısının kapasitesini arttırmayı ve böylece demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularındaki kamuoyu tartışmalarına katılan daha dinamik bir sivil toplum yaratmayı hedefledi.

Sivil Toplum Afet Platformu

Sivil Toplum Afet Platformu, afet risklerinin ve zararlarının azaltılması ile afet müdahalesi çalışmalarının etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılmasına katkıda bulunmak için kurulmuştur. Platform, sivil toplum örgütleri arasında teknoloji ile beslenecek bir iletişim ağı aracılığıyla daha iyi bilgi akışı sağlanmasını, afet yönetimi alanında çalışan ilgili paydaşlarla daha etkin bir şekilde iletişim kurulmasını ve sivil toplum örgütlerinin uluslararası mekanizmalar ve standartlar konusunda donanımlı hale getirilmelerini hedefliyor. Platformun hedef grubu arasında, Türkiye’de afet risklerinin azaltılması ve afete müdahale alanında çalışan ve çalışma potansiyeli olan sivil toplum örgütleri, kamu kuruluşları, üniversiteler, medya kuruluşları, özel sektör ve uluslararası sivil toplum örgütleri bulunuyor. Ağ bünyesinde 32 üye bulunuyor.

Kadın Sığınakları Dayanışma Merkezleri Kurultayı’nın güçlendirilmesi, AB ve Türkiye’deki kadın örgütleri arasında ev içi şiddete yönelik iyi uygulamaların paylaşılması

Kadın Sığınakları Dayanışma Merkezleri Kurultayı’nın güçlendirilmesi, Avrupa Birliği ve Türkiye’deki kadın örgütleri arasında ev içi şiddete yönelik iyi uygulamaların paylaşılması projesi, kadına yönelik şiddet ile mücadelede etkin politikaların üretilmesi ve destek mekanizmalarının etkisinin arttırılmasını amaçlıyor.

Türkiye Hapishaneler Enformasyon Ağı

Türkiye’de hapishaneler insan hakları ihlaline en açık ve bu ihlallerin en sık yaşandığı mekanlardan birini oluşturuyor. Buna rağmen Türkiye’de doğrudan ve dolaylı olarak hapishaneler alanında çalışan sivil toplum örgütü (STÖ) sayısı çok az. Bu STÖ’lerin ise oldukça büyük bir kısmı, haklarının büyük oranda bilincinde olan ve bu haklarını elde etmek için STÖ’lere de başvurular yapan siyasi mahpuslar ile ilgileniyor. Türkiye Hapishaneler Enformasyon Ağı; siyasi mahpuslar, mahpus kitlesinin yüzde 90’ından fazlasını oluşturan adli mahpuslar ve dezavantajlı gruplar olarak da nitelendirilen özel ihtiyaçları olan mahpus grupları odağına alıyor. Bu grupların sorunlarını görünür kılmayı, hapishanelerle ilgili STÖ’leri bir ağ içinde bir araya getirerek dağınık olan bilgileri toparlayabilmeyi ve kapasitelerini, etkilerini arttırmayı; bununla beraber, kurulması planlanan merkez aracılığıyla akademi ve STÖ’ler arasında köprü oluşturmayı, bu kurum ve kuruluşların hapishane üzerine faaliyetlerini arttırmayı hedefliyor.

Uluslararası ile ulusal ve yerel arasında bağlantı kurarak mevcut çocuk hakları ağlarının çocukların sesi olarak harekete geçmesi için güçlendirilmesi

Uluslararası ile Ulusal ve Yerel Arasında Bağlantı Kurarak Mevcut Çocuk Hakları Ağlarının Çocukların Sesi Olarak Harekete Geçmesi için Güçlendirilmesi projesi ile Türkiye’de çocukların şiddetten masum olma hakkı ve toplanma özgürlüğüne odaklı bir yaklaşım ile çocukların haklarına saygı duyulmasının güçlendirilmesi, Çocuk Hakları’na dair Sözleşme’de ve diğer uluslararası insan hakları sözleşmelerinde yasal güvence altına alınmış olan çocuk hakları ile ilgili ilke ve hükümlerin yerine getirilmesinin sağlanması amacıyla mevcut çocuk hakları ağlarının çocuklarla ve çocuklar için ortak ses olmasına katkıda bulunulması hedefleniyor.

Logolar